Ekrany akustyczne

 • Start
 • /
 • Ekrany akustyczne
imgservices

WYCISZANIE EKRANAMI AKUSTYCZNYMI

Żyjemy w czasach, gdy postęp każdej z dziedzin gospodarki oraz podnoszenie komfortu życia społeczeństw powoduje oddziaływanie na środowisko. Świat biegnie do przodu, wznoszone są budynki, powstają nowe fabryki, sieć dróg rozwija się. Z jednej strony mamy postęp, z drugiej degradację środowiska. Stosuje się odpowiednie środki, by zmniejszyć negatywne skutki rozwoju. Zawsze są dwie strony medalu, a w naszym przypadku będziemy rozpatrywać aspekty ochrony środowiska przed hałasem, co jest zgodne z profilem naszej działalności. Podczas, gdy rozbudowa infrastruktury drogowej jest priorytetem, należy zadbać, by niedogodności związanie z hałasem spowodowanym wzmożonym ruchem pojazdów, były jak najmniej uciążliwe. Przy planowaniu nowych dróg, autostrad, obwodnic brane są pod uwagę ekrany akustyczne. Nowa droga wraz z ekranem akustycznym stanowią obecnie jedność. Ale nie tylko trasy komunikacyjne typu autostrady, linie kolejowe czy wiadukty stanowią źródło hałasu. Do najczęściej spotykanych zaliczymy również wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, takie jak: silniki, turbiny, klimatyzatory, transformatory, a czasem całe linie produkcyjne.

Zasada działania ekranu akustycznego

Ekrany akustyczne mają za zadanie ograniczenie hałasu, które polega na zapobieganiu w rozprzestrzenieniu się hałasu wydzielanego z jego źródła do odbiorcy. Dany obiekt zaliczyć można do przeszkód ekranujących, jeżeli jego gęstość powierzchniowa jest większa od 10 kg/m2 bądź gdy obiekt ma powierzchnię zamkniętą bez dużych otworów (typu: otwarte okna, bramy, szczeliny, itp.) oraz gdy wymiar poziomy, prostopadły do linii łączącej punkt odbioru oraz źródło, jest większy niż długość fali λ dla nominalnej częstotliwości środkowej pasma oktawowego.

3 podstawowe cechy działania ekranów akustycznych:

 • ekrany akustyczne o cechach pochłaniania
 • ekrany akustyczne o cechach rozpraszania
 • ekrany akustyczne powodujące dyfrakcję (ugięcie) fali akustycznej na górnej krawędzi ekranu akustycznego oraz na jego bokach

Głównym zadaniem ekranu akustycznego jest ograniczenia hałasu. Polega to na przeszkodzeniu w rozprzestrzenieniu się hałasu wydzielanego ze źródła do odbiorcy. Mówiąc wprost – hałas docierając do odbiorcy powinien być jak najmniejszy. Jeżeli staniemy przy drodze bez ekranu, to poziom hałasu przejeżdżających samochodów będzie się znacznie różnił od tego, który dotrze do nas, jeśli odgrodzilibyśmy się od niego ekranem akustycznym. Podobnie będzie w sytuacji odgrodzenia się od hałasujących maszyn, przedmiotów. Ekran akustyczny zadziała tu jak bariera. Podczas projektowania ekranów akustycznych bierze się pod uwagę:

 • 1. Źródło hałasu i odbiorcę hałasu,
 • 2. Odległość źródła hałasu względem odbiorcy,
 • 3. Miejsce, w którym ekran powstanie,
 • 4. Jaki efekt chcemy osiągnąć przez zastosowanie ekranu oraz obowiązujące normy.

Od tych czynników będzie zależało, jaki typ ekranu akustycznego zostanie wybrany w konkretnym przypadku.

Ad.1 Jak już wspomnieliśmy powyżej, źródło hałasu, to wszelkie maszyny, pojazdy, przedmioty powodujące hałas i wibracje. Odbiorca hałasu – inni będą odbiorcy na zakładach pracy (pracownicy), a inni mieszkańcy domów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi bądź zakładu.

Ad.2 Doskonałym rozwiązaniem dla maksymalnego obniżenia odczuwania hałasu jest usytuowanie ekranu akustycznego jak najbliżej źródła hałasu. Jednak nie zawsze jest o możliwe. Wtedy należy ustanowić ekran w takim położeniu, by osiągnąć zamierzone normy.

Ad.3 Nie zawsze jest miejsce, by ekran akustyczny znalazł się bezpośrednio w miejscu występowania hałasu. Wtedy należy zaprojektować obudowę w taki sposób, by spełniała swoje zadanie. Nie zawsze ekran akustyczny będzie usadowiony bezpośrednio na ziemi. Spotykamy się z sytuacjami, gdzie ekrany są umiejscawiane np. na dachach budynków (wyciszając agregaty znajdujące się na dachu).

Ad.4 W zależności od natężenia hałasu wyrażonego w dB (decybel), należy dobrać odpowiednie tworzywo o odpowiedniej izolacyjności. Niektóre ekrany akustyczne posiadają większą izolacyjność od pozostałych i nie ma sensu stosowania ich w miejscach, gdzie nie jest to potrzebne i mogłoby narazić inwestora na niepotrzebne zwiększone koszty Inwestycji. Przed planowaną budową ekranu akustycznego, należy potwierdzić maksymalnie dopuszczalną wysokość hałasu dla danego miejsca. W zależności od usytuowania źródła hałasu inne będą normy. Zależy to od tego czy mamy do czynienia z terenami wypoczynkowymi, mieszkalnymi, usługowymi itp. Dokładne normy zawiera Tablica nr 1.

Ekran akustyczny

Roślinność pnąca jako element dekoracyjny ekranu akustycznego - rodzaje pnączy:

 • Hedera helix - Bluszcz
 • Hydrangea anomala - Hortensja pnąca
 • Parthenocissus - Winobluszcz
 • Fallopia baldschuanica - Rdest pnący
 • Humusus lupulus - Chmiel
 • Vitis vinifera - Winorośl właściwa
 • Clematis vitalba - Powojnik pnący zwyczajny
 • Clematis alpina - Alpejski powojnik pnący
 • Wisteria floribunda Glicyna

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI POZIOMU DŹWIĘKU W ŚRODOWISKU

Wraz z obowiązującym aktualnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 roku dotyczącym dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz.826) ochronie akustycznej podlegają 4 niezmienne grupy terenów – wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Zaliczanie badanych obszarów do wymienionych w umieszczonym na naszej stronie załączniku grup terenów powinna odbywać się na podstawie aktualnego przeznaczenia terenu, jednomyślnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego lub innym dokumentem stwierdzającym przeznaczenie badanego obszaru.

Po określeniu przeznaczenia terenu i zakwalifikowaniu go do jednej z wymienionych grup określa się dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A. Fragment omawianego załącznika do rozporządzenia przedstawiono poniżej w Tablicy 1, w której podano, jakie są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, a które stosowane są do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby w zależności od przeznaczenia badanego terenu.

Tablica 1. Klasyfikacja terenów chronionych oraz wartości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN (fragment Dz.U. 2007 Nr 120, poz.826)

ekran akustyczny tabela poziomu hałasu

Jednakże ekrany akustyczne możemy – oprócz zwyczajowego zastosowania przy drogach – zastosować również w innych miejscach, gdzie normy hałasu zostają przekroczone lub w celu zwiększenia komfortu życia, pracy. Mamy tu na myśli zabudowę ekranami akustycznymi różnego rodzaju maszyny, agregaty, stacje przeładunkowe, wentylatory, chłodnie wentylatorowe itp., Czyli zastosowanie ekranów na obiekty zamknięte po to, by poprawić komfort pracowników oraz zmniejszyć negatywne oddziaływanie hałasu na tereny sąsiadujące z zakładami.

Przekrój panela akustycznego aluminiowego

Paleta kolorów RAL

Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno-Budowlane
TULLA-bud

INFORMACJE KONTAKTOWE

41-500 Chorzów, ul. Gałeczki 38/ 134
EMAIL: info@tulla-bud.pl TEL: 507 004 555
PLEASE FILL YOUR EMAIL BELOW
Thank you for fill your email